Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – “RODO” i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1.Administratorem danych jest YieldPlanet S.A. Z administratorem można się skontaktować pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, Polska oraz pod nr tel.: +48 22 769 38 09.

2.Pani/Pana dane przetwarzane są w celach dotyczących promocji usług administratora danych, umożliwienia mu kontaktów z potencjalnymi klientami, a także przeprowadzenie procedur związanych z zawieraniem umów. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3.Przetwarzanie Pani/Pana danych związane jest z realizacją uzasadnionego interesu YieldPlanet S.A. polegającego na prowadzeniu jej działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku jej usług, w tym marketingu bezpośredniego .

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług przez YieldPlanet S.A.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od YieldPlanet S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ będący jego następcą.

7.Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne.

8.YieldPanet S.A. nie będzie profilowała danych osobowych, a także nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany.