Otwarty konkurs ofert na dzierżawę serwerów

Sep 29, 2015Revenue Management

Otwarty konkurs ofert na dzierżawę serwerów do projektu:

„Hotels’ Management Optimizer (HMO) – Pricing, Forecasting, Distribution – innowacyjne oprogramowanie nowej generacji do ustalania i prognozowania cen oraz zarządzania przychodami hoteli”

1. Zamawiający
GTH Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie funkcjonowania linii technologicznej w okresie realizacji projektu badawczego w zakresie przetwarzania ogromnych ilości danych (big data) w postaci dedykowanego rozwiązania hostingowego opartego na chmurze danych pozwalające na przetwarzanie ogromnych zbiorów danych i ich dystrybucję w skali globalnej.

3. Szczegółowy zakres zamówienia
W ramach niniejszego zamówienia Oferent zapewni dzierżawę chmury danych o następujących parametrach:
web server RMS,
app server RMS,
app R server RMS,
db sql server RMS,
no sql db server,
storage co najmniej 10TB,
przepustowość co najmniej 2000GB
Minimalny poziom SLA – dostępność 99,9%
Międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa danych
Wysoka skalowalność rozwiązania.

4. Okres realizacji zamówienia
1 października 2015 do 31 grudnia 2015

5. Kryteria wyboru ofert
1. Bezpieczeństwo danych – 15%

2. Skalowalność – 15%

3. Cena – 70%

6. Wymagania w stosunku do Oferentów
Oferty mogą składać podmioty zawodowo świadczące usługi będące przedmiotem niniejszego projektu, posiadające właściwą wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług objętych zapytaniem oraz potencjał techniczny wystarczający do realizacji niniejszego zadania.

Usługi dodatkowe w postaci aplikacji umożliwiającej zarządzanie relacjami za pośrednictwem chmury danych.

Oferenci nie mogą posiadać związków kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

7. Sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona drogą elektroniczną (na adres email: info@yieldplanet.com), pocztową lub osobiście w siedzibie spółki:
03-994 Warszawa
ul. Wał Miedzeszyński 630

8. Termin złożenia ofert
Oferty należy złożyć nie później niż 28 września 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonego procesu ofertowego wyłoniony został następujący dostawca usług dzierżawy serwerów: Microsoft Azure.