Information om behandling av personuppgifter

Följande konst. 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1-88) - "GDPR" - och i samband med behandlingen av dina personuppgifter informerar vi dig härmed om följande:

 

 1. Den personuppgiftsansvarige är YieldPlanet S.A. Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige på adressen: 630 Wał Miedzeszyński st., 03-994 Warszawa, Polen, och på följande telefonnummer: S.S: +48 22 769 38 09.
 2. Dina uppgifter behandlas för att främja den registeransvariges tjänster, för att göra det möjligt för den registeransvarige att kontakta sina potentiella kunder och för att underlätta förfarandena i samband med ingående av avtal. Behandlingen av uppgifterna i ovanstående omfattning grundar sig på art. 6 punkt 1 pt f i GDPR och, när det gäller överföring av uppgifter till tredje land enligt GDPR, på artikel 6.1 pt f i GDPR. 6 punkt 1 pt a i GDPR.
 3. Behandlingen av dina uppgifter är relaterad till YieldPlanet S.A.:s legitima intresse av att bedriva kommersiell verksamhet och bredda marknaden för dess tjänster, inklusive direktmarknadsföring.
 4. Dina uppgifter kommer att överföras till:
  I. De enheter som ingått avtalen för att genomföra projekten, för vilka behandlingen av dina uppgifter är nödvändig enligt vad som anges här. I den mån det krävs enligt lag är dessa enheter, enligt avtalen med administratören, skyldiga att tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter och att behandla dem uteslutande i enlighet med administratörens anvisningar.II. Andra enheter som administratören är skyldig att överföra dina personuppgifter enligt respektive lagbestämmelser.
 5. Dina uppgifter kan överföras till ett tredje land enligt GDPR. Efter ditt samtycke kan en sådan överföring äga rum utan de krav som anges i art. 44 och följande i GDPR iakttas.
 6. Dina uppgifter kommer att behandlas under den tid som YieldPlanet S.A. tillhandahåller tjänsterna.
 7. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter från YieldPlanet S.A., liksom rättelse, radering, begränsning av behandlingen, rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.
 8. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. Tillsynsmyndigheten är ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter eller dess efterträdare.
 9. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före återkallandet.
 10. Det är frivilligt att lämna dina uppgifter.
 11. YieldPlanet S.A. kommer inte att profilera dina uppgifter och kommer inte heller att fatta automatiska beslut.
Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom Hospitality?

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom Hospitality?

 

Vi ser till att du får dem direkt i din inkorg.

Du har lyckats prenumerera!